Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα

 

Η εταιρεία μας με την επωνυμία Αχιλλέας Καλυβιώτης και συνεργάτες ΙΚΕ και με διακριτικό τίτλο ELECTRONIC CREDIT (ecredit) , σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας της σάς ενημερώνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679,  της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και από τους παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενους όρους.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας μας Αχιλλέας Καλυβιώτης του Νικολάου και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του στην διεύθυνση και με email:  akaliviotis@ecredit.gr

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας μας Αχιλλέας Καλυβιώτης του Νικολάου και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του στην διεύθυνση και με email:  akaliviotis@ecredit.gr.

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγει η εταιρεία μας

Η εταιρεία μας συλλέγει απευθείας από εσάς με την συμπλήρωση και υποβολή από μέρους σας της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας, που θα βρείτε στην παρούσα ιστοσελίδα μας ή μέσα από την ηλεκτρονική αλληλογραφία, ήτοι από το email μας, τα προσωπικά δεδομένα που εσείς θα μάς κάνετε γνωστά. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τέτοια δεδομένα είναι: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνο σταθερό ή κινητό, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σας συμβουλεύουμε στο κενό πεδίο, όπου συμπληρώνετε δικό σας κείμενο να μην αναφέρετε προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία δεν αφορούν την εκ μέρους μας παροχή υπηρεσιών όπως π.χ, θρησκευτικές, πολιτικές, ιδεολογικές πεποιθήσεις, πληροφορίες για την υγεία σας, την εθνικότητά σας, το φύλο σας, την οικογένειά σας κ.λ.π. και να περιορίζεστε μόνο στα απαραίτητα.

Σε περίπτωση αλλαγής κάποιου στοιχείου σας, θα πρέπει να μας ενημερώνετε.  Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην εταιρεία μας ή σε οποιονδήποτε τρίτο μέσω κοινοποίησης λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων-πληροφοριών στην φόρμα της ιστοσελίδας μας είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη σας.

Επίσης με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας  μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένα δεδομένα, όπως: η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σας σύστημα, η ταχύτητα της σύνδεσής σας και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και πληροφορίες που συλλέγονται μέσω Cookies.

Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη αν τα προσωπικά σας δεδομένα μάς γνωστοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας από τρίτους είτε με την έγκρισή σας, είτε χωρίς αυτήν. Σε περίπτωση που μάς παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, θα πρέπει να έχετε προηγουμένως εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή τους για την ενέργεια αυτή.

Η ιστοσελίδα μας αλλά και οι παρεχόμενες από την εταιρεία μας υπηρεσίες δεν απευθύνονται σε ανήλικα άτομα, οπότε δεν επιθυμεί την συλλογή, την τήρηση και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκων. Σε περίπτωση που συλλεχθούν προσωπικά δεδομένα από ανήλικο χωρίς συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτού, τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν αμέσως μόλις γίνει αντιληπτό το γεγονός αυτό από εμάς.

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να επικοινωνεί μαζί σας, τηλεφωνικά (μέσω κινητού ή σταθερού τηλεφώνου) και ηλεκτρονικά (μέσω email σας) για οποιοδήποτε λόγο κρίνει η εταιρεία μας και αφορά την ενδεχόμενη παροχή υπηρεσιών μας προς εσάς, να σάς αποστέλλει ενημερώσεις μέσω newsletters και να σάς ενημερώνει για διαφημιστικές και προωθητικές ενέργειες της εταιρείας μας, καθώς και για κάθε είδους υπηρεσία της.

Επιπλέον ρητά αναφέρουμε ότι οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο μας μάς γνωστοποιήσετε με μόνη την γνωστοποίηση μάς δίνεται το δικαίωμα να γνωστοποιήσουμε αυτό στα πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργαζόμαστε για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς.

Τήρηση προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα διατηρούνται με ασφάλεια από την εταιρεία μας μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας τους. Θα διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, εκτός αν πρέπει να διατηρηθούν για επιπλέον χρονικό διάστημα σύμφωνα με τον νόμο ή αν βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες της εταιρείας, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα.

Ενδεικτικοί αποδέκτες των δεδομένων σας

Οι υπάλληλοι της εταιρείας μας και οι αρμόδιοι υπάλληλοι των πιστωτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και των θυγατρικών τους, προς τα οποία θα απευθυνόμαστε και οι φορείς στους οποίους τα πιστωτικά ιδρύματα αναθέτουν την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό, καθώς και οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, οι ανεξάρτητες αρχές και οι εποπτικές αρχές, καθώς και κάθε άλλη αρχή, στην οποία έχει ανατεθεί έλεγχος των δραστηριοτήτων της εταιρεία μας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Σύνδεση με άλλους ιστότοπους

Σε περίπτωση διασύνδεσης με άλλες ιστοσελίδες μέσω της δικής μας η εταιρεία μας δεν  αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική που ακολουθούν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.Θα πρέπει με δική σας ευθύνη να ενημερώνεστε για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων σας από τους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους.

Τα δικαιώματα σας για την προστασία των δεδομένων σας

1. Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα  τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, το χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα.

2. Να ζητήσετε τη διόρθωση ή την συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

3.Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

4.  Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε.

5. Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε.

Όλα τα ανωτέρω διακαιώματά σας πρέπει να τα ασκείτε εγγράφως προς την εταιρεία μας ή μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου (akaliviotis@ecredit.gr)  και ενεργούν για το μέλλον και όχι για ήδη εκτελεσθείσες επεξεργασίες δεδομένων. Η εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, η οποία προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την αποκλειστική κρίση της εταιρείας μας.Επιπλέον πρέπει να γνωρίζετε ότι η εταιρεία μας έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.

Τέλος μπορείτε να απευθύνεστε και να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η εταιρεία μας εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Ωστόσο θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η εταιρεία μας δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στην ιστοσελίδας της, καθώς η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής.