Όροι Χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης των υπηρεσιών μας και της ιστοσελίδας μας.

Όροι Χρήσης

Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Οι όροι χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας μας ρυθμίζουν τη χρήση της από τους επισκέπτες-χρήστες της.
Με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας σημαίνει ότι αποδέχονται πλήρως, ολοσχερώς και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας. Σε περίπτωση που οι επισκέπτες-χρήστες διαφωνούν με το περιεχόμενο των όρων οφείλουν να εξέλθουν από την ιστοσελίδα της εταιρείας μας και να μην την χρησιμοποιούν.

Οι ειδικότεροι όροι χρήσης, που ενδεχομένως να ρυθμίζουν συγκεκριμένες υπηρεσίες και λειτουργίες της εταιρείας μας υπερισχύουν των γενικότερων όρων χρήσης.

Τροποποίηση των όρων χρήσης μπορεί να γίνει από την εταιρεία μας οποτεδήποτε και μετά την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα μας, θα ισχύουν οι τροποποιημένοι όροι.

Περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας και ενημέρωση

Η εταιρεία μας με την επωνυμία Αχιλλέας Καλυβιώτης και Συνεργάτες ΙΚΕ, με διακριτικό τίτλο Electronic Credit (ecredit) διατηρεί την παρούσα ιστοσελίδα (www.ecredit.gr) για να ενημερώνει τους επισκέπτες-χρήστες της για τον σκοπό της εταιρείας μας και τις υπηρεσίες που αυτή παρέχει, προσπαθώντας ταυτόχρονα όλο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας να διέπεται από ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα, εγγυρότητα και ορθότητα. Για την ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα, εγγυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται και δεν αφορούν αποκλειστικά τον σκοπό και την λειτουργία της εταιρείας μας, αλλά αφορούν την λειτουργία άλλων φορέων (δημοσίων ή ιδιωτικών) και οι οποίες πληροφορίες προέρχονται από ενημέρωση των φορέων αυτών προς τρίτους (μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μας), η εταιρεία μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε επισκέπτη και χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας, ακόμα και σε περίπτωση αμέλειας. Οι ανωτέρω πληροφορίες που δεν αφορούν τον σκοπό και την λειτουργία της εταιρείας μας προέρχονται από όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστες πηγές, που είναι προσιτές στο κοινό και αναφέρονται εδώ αποκλειστικά για ενημερωτικούς λόγους και σε κάθε περίπτωση οι επισκέπτες και χρήστες δεν θα πρέπει να αρκούνται σε αυτές, αλλά θα πρέπει να επιβεβαιώνουν αυτές και να ζητούν και περαιτέρω πληροφόρηση από τους αρμόδιους φορείς. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία άποψη για τις πληροφορίες αυτές, δεν αφορούν απόψεις της, δεν προτρέπει και δεν συμβουλεύει τους επισκέπτες-χρήστες να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Ρητά αναφέρουμε ότι η εταιρεία μας σε καμία περίπτωση ακόμα και αυτής της αμέλειας δεν ευθύνεται για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί σε επισκέπτες και χρήστες από την χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα. Οι επισκέπτες και χρήστες πρέπει να αξιολογούν οι ίδιοι το περιεχόμενο κάθε πληροφορίας και οι ίδιοι φέρουν την ευθύνη για κάθε ενέργεια που πράττουν βάσει αυτών των πληροφοριών, ενώ η εταιρεία μας δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο να καλύψει ή να ανορθώσει ζημίες που θα υποστεί οποιοσδήποτε από την χρήση των πληροφοριών που παρέχονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας μας.

Υποχρεώσεις επισκεπτών και χρηστών

Ως επισκέπτες έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιείται την παρούσα ιστοσελίδα μας και έχετε ταυτόχρονα την υποχρέωση να κάνετε χρήση αυτής αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, τη νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και ενεργώντας πάντα με καλή πίστη και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Η χρήση της ιστοσελίδας μας δεν πρέπει να γίνεται με τρόπο καταχρηστικό και αθέμιτο τόσο απέναντι στην εταιρεία μας, όσο και απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο. Επίσης έχετε την υποχρέωση να μην ενεργείτε πράξεις που θα μπορούσαν να βλάψουν την λειτουργία της ιστοσελίδας μας με οποιονδήποτε τρόπο, να μην μεταβάλλεται, αλλοιώσετε, αντιγράψετε το περιεχόμενό της καθώς και να μην εμποδίσετε με οποιονδήποτε τρόπο την χρήση της ιστοσελίδας μας από κάθε τρίτο πρόσωπο. Εσείς θα ευθύνεστε αποκλειστικά για κάθε ζημία που θα υποστεί η εταιρεία μας εξαιτίας πράξεων ή παραλήψεων σας, που θα παραβαίνουν τις υποχρεώσεις σας με βάση τους παρόντες όρους χρήσεις ή την νομοθεσία. Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία μας εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη και χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο επισκέπτης και χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία μας εκ του λόγου αυτού.

Η χρήση της ιστοσελίδας μας γίνεται αποκλειστικά με πρωτοβουλία των επισκεπτών και χρηστών, με δικά τους υλικοτεχνικά μέσα και πρέπει οι ίδιοι με δικά τους μέσα να προστατέψουν τον εξοπλισμό τους από ιούς, εξωτερικές απειλές και επιθέσεις, καθώς και από κάθε κακόβουλο λογισμικό.

Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα και δυνατά μέτρα για την ασφάλεια και προστασία της δικής μας ιστοσελίδας, όπως αυτά επιβάλλονται από την συναλλακτική πρακτική, αναβαθμίζουμε τα συστήματα προστασίας μας και διαθέτουμε αντιικά προγράμματα. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφαλή διασύνδεση των επισκεπτών και χρηστών με την ιστοσελίδα μας και την απουσία ιών και δεν φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας τους, η οποία προκαλείται από ιό ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Διόδευση σε σελίδες τρίτων

Μέσω της ιστοσελίδας μας ενδεχομένως να δίνεται η δυνατότητα μέσω ειδικών συνδέσμων να επισκέπτονται οι επισκέπτες μας άλλες ιστοσελίδες τρίτων προσώπων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ορθότητα, ακρίβεια, πληρότητα και νομιμότητα των πληροφοριών που παρέχονται μέσα από αυτές τις ιστοσελίδες και δεν μπορεί να εγγυηθεί για το αληθές και νόμιμο αυτών των πληροφοριών. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των επισκεπτών-χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχόμενων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων

Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας (επωνυμία, εμπορικό σήμα, λογότυπα, πληροφοριακό υλικό κάθε είδους,κείμενα, εικόνες, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρεία μας ή του εκάστοτε διαδόχου αυτής, η οποία ιδιοκτησία προστατεύεται από τους κανόνες της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Απαγορεύεται ρητά κάθε δημοσίευση, αντιγραφή, πώληση, διαγραφή, τροποποίηση, αλλοίωση, μετάδοση, παρουσίαση, αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή με κάθε άλλον τρόπο εκμετάλλευση, στο σύνολο ή σε τμήμα του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς από όποιον και αν προέρχεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας μας ή του εκάστοτε διαδόχου αυτής.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων Όρων και για την επίλυση τυχόν διαφορών σχετικά με αυτούς ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Callback

Συμπληρώστε το τηλέφωνο σας και θα σας καλέσουμε.

Συμπληρώστε την φόρμα επιλεξιμότητας σήμερα

Ότι χρειάζεστε για το στεγαστικό σας δάνειο το έχει η eCredit.

© 2024 · eCredit ·  All rights reserved
Website development by #BrandupStrategies

Μείνετε ενημερωμένοι!