Σταθερό επιτόκιο σε όλη τη διάρκεια

Τι είναι ένα στεγαστικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο σε όλη την διάρκεια;

Πλέον είναι η πιο συμφέρουσα λύση στην παρούσα χρονική συγκυρία ένα πρόγραμμα σταθερού επιτοκίου σε όλη τη διάρκεια, χωρίς κόστος πρόωρης αποπληρωμής είτε ολικής είτε μερικής. Μέχρι τώρα, στην κατηγορία αυτή αν το επιτόκιο είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου, είναι περίπου 3-4 μονάδες πιο ψηλό από τις περιπτώσεις δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο. Αυτό δεν ισχύει πλέον μετά τις προωθητικές ενέργειες των τραπεζών. Εδώ το επιτόκιο και η μηνιαία δόση μας παραμένουν ίδιες για όλη τη διάρκεια του δανείου και είναι πιο μικρές από τα κυμαινόμενα της παρούσης περιόδου. Άρα είναι ιστορική ευκαιρία!!!

Δεν είναι, σχεδόν πάντα, μεγαλύτερα από τα επιτόκια στεγαστικών δανείων που είναι κυμαινόμενα σε όλη τη διάρκεια ή σταθερά για μια καθορισμένη περίοδο.

Πώς λειτουργεί το δάνειο σταθερού επιτοκίου;

Οι μηνιαίες σας πληρωμές είναι σταθερές όσο διαρκεί η συμφωνία, ανεξάρτητα από το πώς αλλάζουν τα επιτόκια - είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των στεγαστικών δανείων σταθερού επιτοκίου;

Πλεονεκτήματα

Έχετε την σιγουριά του να γνωρίζετε πόσα θα πληρώσετε κάθε μήνα.


Είστε προστατευμένοι από τις αυξήσεις των επιτοκίων που μπορεί να επηρεάσουν τις υποθήκες μεταβλητού επιτοκίου.

Μειονεκτήματα

Τα σταθερά επιτόκια είναι υψηλότερα από τα κυμαινόμενα. (Aυτό δεν ισχύει πλέον μετά τις προωθητικές ενέργειες των τραπεζών)


Σε σταθερό επιτόκιο, εάν τα άλλα επιτόκια στεγαστικών δανείων μειώνονται, το δικό σας επιτόκιο παραμένει στο ίδιο ύψος με αποτέλεσμα να μην επωφελείστε από μείωση δόσης (σταθερή και στην κάθοδο).


Συνήθως στις πρόωρες αποπληρωμές- είτε μερικές είτε ολικές- θα επιβαρυνθείτε κάποιο ποσό ανάλογα με την υπολειπόμενη διάρκεια και το υπολειπόμενο ποσό. (Και αυτό δεν ισχύει πλέον, μετά τις προωθητικές ενέργειες των τραπεζών)


Διαφορές σταθερού-κυμαινόμενου


Με τα στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου, το επιτόκιό σας παραμένει το ίδιο, οπότε και οι μηνιαίες δόσεις σας αυτό κάνουν επίσης. Ενώ, με στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, το επιτόκιο σας μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί, έτσι ώστε οι μηνιαίες πληρωμές σας να ακολουθούν αυτές τις μεταβολές επίσης.